Regulamin

Regulamin korzystania z voucherów

Regulamin korzystania z voucherów

 1. Pod pojęciem VOUCHER DARMA-TUR rozumie się wartościowy dokument w formie papierowej lub elektronicznej zawierający numer identyfikacyjny uprawniający dwie osoby do zniżki oraz jednorazowego skorzystania z oferty biura turystycznego DARMA-TUR Marzena Korzekwa.
 2. DARMA-TUR Marzena Korzekwa – biuro turystyczne z siedzibą w Jeleniej Górze, ul Grottgera 7 tel. 600 370 375.
 3. Wystawcą VOUCHERA jest wyłącznie DARMA-TUR ul. Grottgera 7 58-500 Jelenia Góra.
 4. Koszt jednego VOUCHERA DARMA-TUR wynosi 250 PLN.
 5. Ważność VOUCHERA wynosi jeden rok od dnia zakupu.
 6. VOUCHER nie podlega zwrotowi oraz zamiany na gotówkę.
 7. VOUCHER może być zrealizowany tylko w zakresie oferty DARMA-TUR oraz serwisu rezerwacyjnego www.darmowenoclegi.pl zarówno w kraju jak i za granicą. W przypadku realizacji VOUCHERA za granicą jego posiadacz jest zobowiązany dostosować się do regulaminu firmy partnerskiej obsługującej tę konkretną ofertę zagraniczną.
 8. VOUCHER może być zrealizowany tylko za pośrednictwem firmy DARMA–TUR będącej właścicielem serwisu rezerwacyjnego www.darmowenoclegi.pl.
 9. Bezpłatne lub promocyjne noclegi mogą być wykorzystane w jednym z obiektów oferowanych przez DARAMA-TUR po opłaceniu z góry należności za wyżywienie, ewentualne usługi dodatkowe, promocyjny pakiet pobytowy lub ofertę zagraniczną.
 10. VOUCHER może być wykorzystany tylko raz, a firma DARMA-TUR nie zwraca równowartości pieniężnej za niewykorzystane noclegi lub wyżywienie.
 11. Rezerwacja i płatność odbywa się wyłącznie za pośrednictwem biura turystycznego DARMA-TUR.
 12. Płatność może być dokonana jednorazowo w wysokości ustalonej ceny lub w ratach. Cena za usługi może zostać zmieniona w przypadku gdy po dokonaniu rezerwacji hotel dokona zmiany ceny dla DARMA-TUR spowodowanej wzrostem cen mediów, inflacji lub innych czynników cenotwórczych.
 13. Za dodatkowe osoby, usługi i atrakcje w obiektach posiadacze VOUCHERÓW płacą zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem.
 14. Za jakość oferowanych usług hotelowych odpowiadają tylko obiekty hotelowe.
 15. VOUCHERY nie są realizowane w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych.
 16. Klienci korzystający z usług DARMA-TUR wyrażają zgodę na przetwarzanie przez danych osobowych w celu realizacji usług oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych do podmiotów współpracujących z firmą DARMA– TUR w zakresie objętym niniejszymi usługami. Klienci korzystający z usług DARMA-TUR wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach: marketingowych, statystycznych, handlowych. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2018.1000.).
 17. Każdemu Klientowi, który skorzystał z VOUCHERA DARMA-TUR przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji. Reklamacje należy przesyłać listem poleconym lub składać w siedzibie DARMA-TUR.
 18. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, adres e-mail – jeśli Klient chciałby otrzymać odpowiedź na reklamację drogą elektroniczną. Datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację oraz własnoręczny podpis (w przypadku zgłaszania reklamacji w formie pisemnej)
 19. Klient wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o jej rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez DARMA-TUR, na adres podany w reklamacji, chyba że osoba ta wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji,
 20. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
 21. Korzystający może zastrzec sobie prawo do gwarancji częściowego zwrotu wpłaconej kwoty w przypadku rezygnacji od zamówionych usług pod warunkiem wpłacenia dodatkowej opłaty w wys. 100 zł tytułem przedmiotowej gwarancji. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY. W przypadku braku wpłaty powyższej kwoty 100 zł częściowy zwrot wpłaconej kwoty nie będzie przysługiwał. Opłata umożliwia również dokonywanie zmian w rezerwacjach bez dodatkowych kosztów. Korzystający może dokonywać również zmian w rezerwacji po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wys. 200 PLN od każdej dokonanej zmiany
 22. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie DARMA-TUR oraz na Stronie.
 23. Przed przystąpieniem do zakupu VOUCHERA, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 24. Z uwagi na obecny stan epidemiczny wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, DARMA-TUR zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.