Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych klientów, będących osobami fizycznymi. Jest firma Darma -Tur ul. Grottgera 7; 58-500 Jelenia Góra
NIP 611 229 63 68

2) Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług serwisu darmowenoclegi.pl, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy zawartej z klientem a mającej na celu realizację vouchera, udzielenie odpowiedzi na zapytania,
zgłoszenia i reklamacje,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków ciążących na administratorze, a w szczególności takich jak prowadzenie rozliczeń finansowopodatkowych,
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w szczególności takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych, oraz w celu promocji i marketingu produktów i usług własnych oferowanych przez administratora.

4. Dane osobowe o których mowa w pkt. 3) udostępniane mogą być współpracującym Hotelom, Pensjonatom wskazanych na stronach internetowych administratora (które w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych), upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe o których mowa w pkt. 3) udostępniane będą

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w niniejszej klauzuli lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,
e) przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 4) jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z usług oferowanych przez serwis www.darmowenoclegi.pl

10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.